General Terms and Conditions

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

https://alfipe.si


Uvodne določbe: Ti splošni pogoji urejajo način uporabe spletne strani https://alfipe.si (v nadaljevanju »Spletna stran«). Lastnik Spletne strani je družba ALFI PE, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o. Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju »Družba«). Družba je vpisana v register upravljavcev alternativnih investicijskih skladov, ki ga vodi Agencija za trg vrednostnih papirjev Republike Slovenije in ima status upravljavca specialnega investicijskega sklada, katerega poslovanje je usklajeno z Zakonom o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15 in 77/18; v nadaljevanju »ZUAIS«). Upravljavec in skrbnik Spletne strani je družba BPlanet, d.o.o., Vodnikova 1031000 Ljubljana, Slovenija, ki Spletno stran spreminja, posodablja in vzdržuje po navodilih Družbe.


Uporaba Spletne strani: Obiskovalec je vsaka oseba, ki dostopa do Spletne strani na kakršenkoli način. Uporaba Spletne strani pomeni, da obiskovalec razume in v celoti sprejema te Splošne pogoje. Prepovedan je vsakršni poskus informacijskega vdora in vsakršno spreminjanje podatkov, zapisov ali informacij na tej Spletni strani.  


Informacije na Spletni strani: Informacije in podatki, ki jih Družba podaja na tej Spletni strani so informativne narave in namenjene zgolj predstavitvi Družbe in sklada v upravljanju Družbe z nazivom ALFI PE d.o.o., Specialni investicijski sklad k.d. (v nadaljevanju »Sklad«). Noben zapis na Spletni strani ni namenjen in ne predstavlja trženja enot Sklada, niti ne predstavlja strokovnega investicijskega svetovanja o finančnih instrumentih ali produktih. Podatki, objavljeni na Spletni strani ne zadoščajo za sprejem kakršnekoli naložbene odločitve. Informacije in dokumente na podlagi, katerih je mogoče sprejeti tržno odločitev Družba posreduje zgolj osebam, ki ji opredeli kot ustrezne potencialne vlagatelje v skladu z veljavno zakonodajo in interno dokumentacijo. Družba si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni, dopolni ali izbriše podatke na Spletni strani. Družba si prizadeva za ažurnost in točnost informacij in podatkov na Spletni strani, a v nobenem primeru ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, ki bi izhajala ali bila povezana z delovanjem, dostopnostjo ali uporabo Spletne strani ali podatki in informacijami objavljenimi na njej.

 

Spletna aplikacija my.alfi: Podstran predstavlja spletno aplikacijo, ki je namenjena izključno vlagateljem v Sklad oziroma osebam, pooblaščenim s strani vlagateljev. Do spletne aplikacije vlagatelji oziroma pooblaščenci dostopajo z uporabniškim imenom in geslom, ki jim ga dodeli Družba, v kolikor izpolnjujejo vse pogoje za vlagatelja in so bile sprejete v Sklad v skladu z dokumentacijo Sklada oziroma imajo ustrezno pooblastilo. Za uporabo in dostop do spletne aplikacije veljajo tudi pogoji, kot izhajajo iz dokumentacije Sklada.  


Avtorske pravice: Vsi zapisi, informacije in podobe, ki so objavljeni na tej Spletni strani so avtorsko zaščiteni v obsegu, ki ga dopušča pravo intelektualne lastnine. Zaradi tega je brez soglasja Družbe prepovedano kopiranje, reproduciranje ali razmnoževanje vsebin, ki so objavljene.  


Varovanje osebnih podatkov: Družba zagotavlja varovanje osebnih podatkov skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in ZUAIS. Politika zasebnosti te Spletne strani je objavljena na spletnem naslovu: https://www.alfipe.si/stran/politika-zasebnosti. Za podrobnosti glede obdelovanja osebnih podatkov vlagateljev so na podstrani my.alfi.si objavljene Informacije o obdelavi osebnih podatkov vlagateljev. 


Uporaba prava in sodna pristojnost:  Obiskovalci Spletne strani soglašajo, da za uporabo te Spletne strani in razlago Splošnih pogojev velja pravo Republike Slovenije. V primeru kakršnihkoli težav se lahko obiskovalec Spletne strani poveže z Družbo preko telefona +386 (0) 59 059 057 ali po elektronski pošti na alfipe@alfi.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Prizadevamo si da se morebitni spori rešijo sporazumno. Za vse morebitne spore, nastale z uporabo te Spletne strani ali ki bi bili kakorkoli povezani z uporabo te Spletne strani, in ki jih ni mogoče sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Ljubljani.  


Posodobljeni splošni pogoji veljajo od 15.3.2022 dalje.


ALFI PE d.o.o.

Tone Pekolj, direktor in Miran Kovač, direktor

Naložbo v izdelavo spletne strani sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.